میرلُغَت

در آینده به امید خدا باز خواهم گشت!

میرلُغَت

در آینده به امید خدا باز خواهم گشت!